Vedtægter

(c) Tranerne Ved Søen, www.taichi-traner.dk

Vedtægter

 

Vedtægter

for foreningen

Tranerne ved Søen

CVR-nr. 32958141

§ 1 Navn og hjemsted, medlemmer og drift

1. Foreningens navn er Tranerne ved Søen

2. Tranerne ved Søen har hjemsted i Sorø kommune

3. Alle med interesse for Tai Chi / Qi Gong kan blive medlem

4. Tranerne ved Søen ledes af en bestyrelse valgt af medlemmerne

§ 2 Formål

1. Det er Tranerne ved Søens formål at undervise og udbrede kendskab til Tai Chi og Qi Gong.

§ 3 Medlemmer

1. For blive medlem af Tranerne ved Søen skal man opfylde bestemmelserne i § 1 stk. 3

2. Ved indmeldelse, som sker hos kassereren, skal opgives nød­ven­dige data

3. Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen

§ 4 Kontingent

1. På den årlige generalforsamling fastsættes kontingentets størrelse

2. Kontingent betales årligt forud med forfald 1. januar, hvis kontingent ikke er betalt 1. marts udmeldes medlemmet

3. Kassereren foranlediger opkrævning af kontingent.

§ 5 Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af 5 personer. Derudover vælges 2 suppleanter.

2. Formand og et yderligere bestyrelsesmedlem tegner foreningen.

3. Der afholdes bestyrelsesmøder 2 gange årligt i maj og november. Herudover kan der indkaldes til bestyrelsesmøder når mindst 5 medlemmer mener, der er behov. Indkaldelsen skal ske med mindst 7 dages varsel.

4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

5. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

6. Bestyrelsen udpeger en undervisningsgruppe blandt instruktører / instruktør-studerende til at fastlægge undervisningsplan for udøvelse af Tai Chi og Qi Gong ved søen.

§ 6 Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen er Tranerne ved Søen øverste myndighed

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15/5 - 1/6

3. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen forlanger det. Anmodningen skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsens formand, vedlagt motiveret dagsorden

4. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.

5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter

a. Valg af dirigent

b. Bestyrelsens beretning

c. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

d. Indkomne forslag

e. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende

regnskabsår

f. Valg af: - formand, kasserer og menigt medlem i lige år

- næstformand og sekretær i ulige år

g. Valg af 2 suppleanter for 1 år

h. Valg af 2 revisorer for 1 år

i. Eventuelt

6. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent

7. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være for­manden i hænde senest 1/5

8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker efter reglerne i § 5

10. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Derudover har alle bestyrelsesmedlemmer stemmeret

11. Medlemmer der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet

12. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, dog ikke ved vedtægtsændringer.

§ 7 Valg af bestyrelse

1. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges af general­for­sam­lingen. Valgbar til bestyrelsen alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år

2. Hvert år vælges desuden 2 suppleanter

3. Valgperiode for bestyrelsesmedlemmer er 2 år, for suppleanter 1 år. Genvalg kan finde sted

4. Valg til bestyrelsen skal være skriftlig, såfremt der fremsættes ønske herom.

5. Stemmeoptællingen ledes af dirigenten

6. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, sekretær, kasserer og menigt medlem.

§ 8 Økonomi

1. Foreningens kasserer fører kartotek over foreningens medlemmer og specificeret regnskab over indtægter og udgifter

2. Foreningen kan ikke optage lån

3. Foreningens regnskabsår er kalenderåret

4. Foreningens regnskab fremlægges for bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen

5. Revisionen skal være afsluttet senest 14 dage før general­for­sam­lingen

6. Bestyrelsen udarbejder budget for indeværende og kommende regnskabsår, og fremlægger det til godkendelse på general­for­sam­lingen.

§ 9 Opløsning af Tranerne ved Søen

1. Beslutning om opløsning af Tranerne ved Søen skal god­kendes på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet, samt tilslutning fra mindst 25% af de stemmeberettigede

2. Generalforsamlingen træffer afgørelse om, hvordan eventuelle aktiver skal overdrages til almennyttige formål.

§ 10 Ændring af vedtægterne

1. Ændring af vedtægterne skal godkendes på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet, samt tilslutning fra mindst 25% af de stemmeberettigede.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. juni 2010

Anne Dige, Mette Bjerregård, Jasmin Jensen, Kirsten Kretzschmar, Birthe Kristoffersen

Lisabeth Norvig

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 18. maj 2011 af 27% af medlemmerne